REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH ,,WOLF PACK 2023”

I. CEL ZAWODÓW

– Popularyzacja sportu strzeleckiego, sprawdzenie umiejętności strzeleckich.

– Zaliczenie wymaganych strzelań na przedłużenie licencji zawodniczej.

– Współzawodnictwo zawodników w rocznym sezonie strzeleckim.

– Wyłonienie najlepszych zawodników zawodów.

– Integracja środowiska strzeleckiego.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW

– Klub Sportowy „Wolf Pack” ul. Glabisza 9; 64-500 Szamotuły.

https://strzelnica-szamotuly.pl/  e-mail:wolfpack@strzelnica-szamotuly.pl

– Kierownik Zawodów: Jarosław Piosik tel.: 602 737 882.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

– Zgodnie z kalendarzem imprez strzeleckich WZSS w godz. od 900 do 1500 .

– Dąbrówka Leśna k. Obornik Wlkp. ul. Gajowa 1.

IV. PROGRAM ZAWODÓW

Przed każdymi zawodami zostaną podane konkurencje, które będą rozgrywane w danym dniu.

1. Pistolet małego kalibru – Pmk

– Cel – Tarcza TS-4.

– Odległość 25 m, dozwolone strzelanie oburącz.

– Broń – pistolet/rewolwer bocznego zapłonu w kal. .22.

– 12 strzałów, oceniane 10 najlepszych.

– Przyrządy celownicze: muszka i szczerbinka.

– Czas konkurencji 10 min.

2. Pistolet sportowy – Psp

– Cel – Tarcza TS-4.

– Odległość 25 m, strzelanie z jednej ręki

– Broń – pistolet/rewolwer bocznego zapłonu w kal. .22.

– 12 strzałów, oceniane 10 najlepszych.

– Przyrządy celownicze: muszka i szczerbinka.

– Czas konkurencji 10 min.      

3. Pistolet dużego kalibru – Pdk

– Cel – Tarcza TS-4.

– Odległość 25 m, dozwolone strzelanie oburącz.

– Broń – pistolet/rewolwer centralnego zapłonu kalibru .30 – .38.

– 12 strzałów, oceniane 10 najlepszych.

– Przyrządy celownicze: muszka i szczerbinka.

– Czas konkurencji 10 min.

4. Pistolet wojskowy – Pw

– Cel – Tarcza NT23p.

– Odległość 25 m, dozwolone strzelanie oburącz.

– Broń – pistolet o charakterze bojowym w  kalibrze od 7,62 do 11,42 mm, bez kolby lub innego
   dodatkowego wyposażenia.

– 12 strzałów, oceniane 10 najlepszych.

– Przyrządy celownicze: muszka i szczerbinka.

– Czas konkurencji 10 min.

5. Karabin centralnego zapłonu standard – Kcz St

– Cel – Tarcza NT23p.

– Odległość 100 m, postawa stojąca.

– Broń – dowolny karabin centralnego zapłonu kalibru do 8 mm.

– 12 strzałów, 10 strzałów ocenianych. Postawa stojąc, dopuszczone podparcie broni o słupek.

– Przyrządy celownicze muszka i szczerbinka.

– Czas konkurencji 10 min.

6. Karabin centralnego zapłonu open – Kcz Op

– Cel – Tarcza NT23p.

– Odległość 100 m, postawa stojąca.

– Broń – dowolny karabin centralnego zapłonu kalibru do 8 mm.

– 12 strzałów, 10 strzałów ocenianych. Postawa stojąc, dopuszczone podparcie broni o słupek.

– Przyrządy celownicze mechaniczne.

– Czas konkurencji 10 min.

7.  Strzelba szybka  – S sz

– Cel – 10 reaktywnych celów metalowych.

– Odległość 10-15 metrów.

– Broń – dowolna strzelba gładkolufowa, (strzelanie z automatu – doliczony czas 3 sek.).

– 10 sztuk amunicji (max.  wagomiar 12, śrut max. 28 gram o  średnicy max. 3 mm).

– Broń nie załadowana przed rozpoczęciem konkurencji.

– Mechaniczne przyrządy celownicze.

– Ocena konkurencji: Czas – do każdego nie trafionego celu, doliczone 5 sekund.

8. Strzelba tarczowa  – S st

– Cel – Tarcza TS-4.

– Odległość 30 metrów, postawa stojąca.

– Broń – dowolna strzelba gładkolufowa, 5 sztuk amunicji typu „SLUG” (Breneka).

– 5 strzałów – wszystkie oceniane.

– Mechaniczne przyrządy celownicze.

– Czas konkurencji 5 min.  

V. UCZESTNICTWO

– Uprawnieni do startu są wyłącznie zawodnicy posiadający ważną Licencję PZSS we wskazanym
   zakresie.

 – Sympatycy i fani strzelectwa.

VI. PUNKTACJA

– Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.

– W sytuacji idealnej równowagi o miejscu decydują punkty uzyskane w strzałach 11 lub 12.

VII. NAGRODY

– Indywidualne w poszczególnych zawodach za miejsca I – III w każdej konkurencji.

IX. KOSZTY UCZESTNICTWA

1. 30 zł. za jedną konkurencję.

2. Dla osób nie posiadających własnej broni i amunicji,

– wpisowe 30 zł +

– Pmk, 20 zł – (broń i amunicja)
– Psp  20 zł – (broń i amunicja)
– Pdk 30 zł – (broń i amunicja)
– Pw 30 zł – (broń i amunicja)
– Kcz Op – 50 zł – (broń i amunicja)
– Kcz St – 50 zł – (broń i amunicja)
– Ssz 50 zł – (broń i amunicja)
– Sst 50 zł – (broń i amunicja)

Zapisując się na zawody:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów, strzelnicy oraz przepisami bezpieczeństwa.

Oświadczam, iż osoby ze mną przybyłe zapoznały się z regulaminem strzelnicy oraz przepisami bezpieczeństwa.

Oświadczam, że nie mam żadnych problemów zdrowotnych i w pełni świadomie biorę odpowiedzialność za siebie.

X. SPRAWY RÓŻNE

– broń i amunicja własna,

– dla osób nie posiadających własnej broni i amunicji, możliwość strzelania z jednostek organizatora,

– sprzęt optyczny we własnym zakresie,

– rozpoczęcie zawodów godzina 9.00, zgłoszenia internetowo oraz w dniu zawodów do godz. 13.00,

– zawodników obowiązują przepisy PZSS, przepisy bezpieczeństwa i regulamin strzelnicy oraz wpis
   do książki rejestru pobytu na strzelnicy,

– wszystkie konkurencje rozgrywane będą w klasyfikacji „Open”, bez podziału na wiek lub płeć,  

– w sprawach nieujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy PZSS,

– zawody wpisane do kalendarza imprez strzeleckich WZSS,

– dopuszcza się udział w zawodach w dowolnym stroju,

– zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora i zatwierdzeni przez Kolegium Sędziów
   WZSS,

– z zawodów sporządzona zostanie informacja o rezultatach i uzyskanych wynikach,
   zawierająca protokoły z przeprowadzonych konkurencji, podpisane przez Przewodniczącego
   Komisji Klasyfikacyjnej, Sędziego Głównego Zawodów i Obserwatora WZSS,

– na terenie strzelnicy obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z regulaminem strzelnicy.
   Nieprzestrzeganie ich karane jest dyskwalifikacją i nakazem opuszczenia terenu strzelnicy,

– zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe,

– organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie w przypadkach od niego
   niezależnych. O ewentualnych zmianach, zawodnicy będą poinformowani przed rozpoczęciem
   zawodów,

– organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji zapisów regulaminu zawodów,

– zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu zawodów,
   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów
   i ogłoszenia wyników, wyrażenie zgody na zamieszczanie przez organizatora danych osobowych
   oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

Serdecznie zapraszamy, Zarząd KS Wolf Pack Szamotuły.